Top

Algemene voorwaarden drogemondshop

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden A&E Goodies Webshops

1. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of het downloaden van informatie in welke vorm dan ook van Orabrush.nl.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van Orabrush.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website van Orabrush.nl geeft u daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Orabrush.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van Orabrush.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
Orabrush.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op website van Orabrush.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Orabrush.nl adviseert u de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Orabrush.nl regelmatig te raadplegen.

4. Doel
Orabrush.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door Orabrush.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Orabrush.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de webshop van Orabrush.nl en (mede) op websites door partners van Orabrush.nl Partnerprogramma worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Orabrush.nl zijn de voorwaarden van Orabrush.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Orabrush.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. Orabrush.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Orabrush.nl de informatie op de website van Orabrush.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Orabrush.nl bevat hyperlinks naar website van dochters van Orabrush.nl. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. Orabrush.nl kan hyperlinks naar website van partners van Orabrush.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Orabrush.nl is niet verantwoordelijk voor deze website en het feit dat Orabrush.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die website goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op de website van Orabrush.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Orabrush.nl, haar partners en adverteerders. Orabrush.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Orabrush.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Orabrush.nl geldt:
 
Copyright 2014 © A&E Goodies Webshops all rights reserved

7. Informatie
Orabrush.nl website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Orabrush.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Orabrush.nl. Het is niet toegestaan informatie die van Orabrush.nl website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere website, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Orabrush.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Orabrush.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Orabrush.nl te kunnen raadplegen en Orabrush.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Orabrush.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Orabrush.nl en bijbehorende pagina's worden ontsloten. Bovendien is het verboden Orabrush.nl al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Orabrush.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Orabrush.nl spant zich in om haar website of de server waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Orabrush.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Orabrush.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Orabrush.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Orabrush.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Orabrush.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website van Orabrush.nl, in het bijzonder als gevolg van schade in breedste zin des woord door gebruik van de producten welke Orabrush.nl aanbied op haar website. Tevens sluit Orabrush.nl iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van het gebruik van de informatie op de website van Orabrush.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website van Orabrush.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Orabrush.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Orabrush.nl .

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op de website van Orabrush.nl gelden deze en de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van Orabrush.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.
Leveringsvoorwaarden Orabrush.nl
Definities:
Orabrush.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen. Hierna te noemen Orabrush.nl welke zijn producten aanbiedt op de website van Orabrush.nl is te vinden op www.Orabrush.nl
1. Consument (-en)
Een door Orabrush.nl geregistreerde rechtspersoon of natuurlijke persoon, door of namens wie een product besteld is of producten bestelt zijn.
2. Bestelling(-en)
Een door Orabrush.nl en name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere Producten.
3. Product(-en)
Een Product van Orabrush.nl, dat volgens genoemde website van Orabrush.nl op basis van deze Voorwaarden geleverd kan worden. De Producten van Orabrush.nl zijn te vinden op de website van Orabrush.nl
4. Zending (-en)
Eén of meerdere Producten, in de door of in opdracht van Orabrush.nl voor verzending geschikte verpakking.

Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Orabrush.nl en een Consument waarop Orabrush.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Bestelling
Orabrush.nl behoudt zich het recht voor om consument(-en) niet als zodanig registreren, c.q. om één of meerdere Bestellingen niet uit te voeren. Orabrush.nl zal van dat recht gebruik kunnen maken wanneer een gerechtvaardigd belang van Orabrush.nl hier aanleiding toe geeft. Orabrush.nl dient zijn beslissing gevraagd door de Consument nader te motiveren.

2. Aflevering en vervoer
Orabrush.nl draagt het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot het moment van aflevering van de Zending(-en) aan het overeengekomen adres, mits hier naar een correcte adressering is opgegeven door de consument.
a. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Orabrush.nl de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de Consument daarover informeren. Kosten die worden gemaakt voor zending(-en) aan het overeengekomen adres die door foutief opgegeven adresgegevens door de consument retour worden gezonden zijn voor rekening en risico van de Consument.
b. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
c. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle verschuldigde kosten voor zijn rekening nemen.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de Consument zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.

3. Retourzendingen
a. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b. Wanneer u het product wil retourneren dient u dit binnen 14 dagen bij ons aan te geven via het emailadres bestellingen@orabrushstore.nl. Vervolgens heeft u nogmaals 14 kalenderdagen de tijd het product retour te zenden. 
c. Indien is aangetoond dat de retournering in de daarvoor gestelde termijn niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Orabrush.nl de keuze het aan de deur te weigeren.
d. Retourzendingen worden pas geaccepteerd indien de producten ongeopend zijn en vrij van beschadiging zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd, anders zijn wij genoodzaakt de retourzending te weigeren of  €5,95 in rekening te brengen voor het terugsturen naar de afzender.
e. Wij zullen u het volledige bedrag, inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten.  
f. Een verpakking, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de consument de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Als de onderdelen zoals tubes of andere te openen producten geopend en dus gebruikt zijn dan is er geen retourzending meer mogelijk.  Wij zijn dan wederom genoodzaakt de retourzending te weigeren en €5,95 in rekening te brengen voor het terugsturen naar de afzender.
g. Indien de consument ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Orabrush.nl het recht aan de consument alle bijkomende kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de consument.

4. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de verkoper de eigendom op de aan de koper verkochte goederen tot alle door de koper aan de verkoper verschuldigde facturen of kosten volledig vereffend zijn.

5. Betalingswijze
a. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken. Levering geschiedt onder het recht van eigendomsvoorbehoud totdat de consument de factuur volledig heeft voldaan. De Consument betaalt direct via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken aan Orabrush.nl . te Groningen. Na een succesvolle transactie via een van de betalingsmogelijkheden of vooraf overmaken zullen de goederen zoals boven omschreven worden geleverd.
b. Alle prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven in euro's.

6. Bijzondere rechten van Orabrush.nl
a. Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de consument in verzuim.
b. Indien de consument na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft Orabrush.nl ., onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane bestellingen op te schorten of te annuleren.

7. Registratie gegevens consument
De consument verklaart zich er mee akkoord, dat Orabrush.nl ten behoeve van zijn bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de consument opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal Orabrush.nl informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de consument verstrekken.

9. Toepasselijk recht
Op alle door Orabrush.nl gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Orabrush.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

11. Mailing, acties en nieuwsbrieven
a. Alle klanten die bij ons een product hebben aangeschaft kunnen worden bericht over aanbiedingen die wij relevant vinden aan de desbetreffende klant. Deze mailing wordt maximaal 6 maal per maand verstuurd aan een klant. De klanten gaan akkoord met deze nieuwsbrief door middel van het aanvinken van de algemene voorwaarden knop.
b. De bezoeker gaat akkoord met de algemene voorwaarden als deze zich aanmeld voor acties of andere inschrijvingen op website van Orabrush.nl. Bezoekers die zich aanmelden op de nieuwsbrieven kunnen nieuwsbrieven ontvangen alsmede relevante acties van producten aangeboden op website van Orabrush.nl.

Disclaimer
Alle informatie op de website Orabrush.nl zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Productspecificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Orabrush.nl heeft zowel het recht als ook de plicht onderkende foutieve informatie te corrigeren.
Orabrush.nl noch haar partners zijn voor onjuiste informatie aansprakelijk. Orabrush.nl is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.